سهام شرکت نيرو محركه‌ (خمحركه)

آخرین قیمت سهام نيرو محركه‌ (خمحركه) : 1,745 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 26 شهریور 1393
آخرین قیمت : 1,745 ریال
نسبت به دیروز : 51- ریال
درصد تغییر: -2.84 %
قیمت آغازین: 1,725 ریال
آخرین معامله: 1,725 ریال
بالاترین قیمت: 1,820 ریال
روز گذشته: 1,796 ریال
EPS: 212
P/E: 8.2
حجم معاملات: 1,040,027
ارزش معاملات: 1815 م.ر
تعداد: 166
تاثیر در شاخص: -1.01 %
ارزش بازار: 1,558,329 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم نيرو محركه‌ (خمحركه)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
2,683 ریال 92- -3.32%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
712 ریال 13- -1.79%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,157 ریال 23 1.08%
خبهمن گروه‌بهمن‌
1,475 ریال 11- -0.74%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
717 ریال 19- -2.58%
خپويش سازه‌ پويش‌
19,462 ریال 10- -0.05%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
1,998 ریال 14 0.71%
ختور رادياتور ايران‌
4,540 ریال 48- -1.05%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,540 ریال 31- -1.21%
خچرخش چرخشگر
1,824 ریال 39- -2.09%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
2,136 ریال 73 3.54%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,618 ریال 105- -3.86%
خزاميا زامياد
1,101 ریال 36- -3.17%
خزر فنرسازي‌زر
1,743 ریال 44- -2.46%
خساپا سايپا
1,171 ریال 32- -2.66%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
1,918 ریال 76- -3.81%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,040 ریال 10 0.49%
خفنر فنرسازي‌خاور
2,773 ریال 46- -1.63%
خكار ايركا پارت صنعت
4,412 ریال 179- -3.9%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
712 ریال 24- -3.26%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
1,955 ریال 58- -2.88%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,089 ریال 91- -2.86%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
3,008 ریال 74- -2.4%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحور توليدمحورخودرو
1,686 ریال 69- -3.93%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
2,292 ریال 63- -2.68%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,278 ریال 31- -1.34%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
4,767 ریال 146- -2.97%
خودرو ايران‌ خودرو
2,330 ریال 72- -3%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,454 ریال 34 3.52%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
1,988 ریال 80- -3.87%
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
1,043 ریال 22- -2.07%