سهام شرکت نيرو محركه‌ (خمحركه)

آخرین قیمت سهام نيرو محركه‌ (خمحركه) : 2,250 ریال

آمار معاملات امروز، سه شنبه 31 تیر 1393
آخرین قیمت : 2,250 ریال
نسبت به دیروز : 79 ریال
درصد تغییر: 3.64 %
قیمت آغازین: 2,110 ریال
آخرین معامله: 2,257 ریال
بالاترین قیمت: 2,257 ریال
روز گذشته: 2,171 ریال
EPS: 372
P/E: 6
حجم معاملات: 1,125,813
ارزش معاملات: 2533 م.ر
تعداد: 106
تاثیر در شاخص: 0.85 %
ارزش بازار: 1,148,175 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم نيرو محركه‌ (خمحركه)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
2,910 ریال 30- -1.02%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
867 ریال 36- -3.99%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,099 ریال 355 20.36%
خبهمن گروه‌بهمن‌
1,658 ریال 31- -1.84%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
886 ریال 23- -2.53%
خپويش سازه‌ پويش‌
20,741 ریال 63- -0.3%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,075 ریال 62 3.08%
ختور رادياتور ايران‌
4,678 ریال 172 3.82%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,646 ریال 47 1.81%
خچرخش چرخشگر
1,594 ریال 43- -2.63%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
1,909 ریال 4- -0.21%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,679 ریال 14 0.53%
خزاميا زامياد
1,309 ریال 35- -2.6%
خزر فنرسازي‌زر
1,505 ریال 61- -3.9%
خساپا سايپا
2,449 ریال 25 1.03%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
1,796 ریال 34 1.93%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
1,960 ریال 63 3.32%
خفنر فنرسازي‌خاور
2,597 ریال 28- -1.07%
خكار ايركا پارت صنعت
3,370 ریال 43 -0.72%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
793 ریال 25- -3.06%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
1,791 ریال 52- -2.82%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,503 ریال 120- -3.97%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
2,850 ریال 93- -3.16%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحور توليدمحورخودرو
1,780 ریال 12- -0.67%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
1,974 ریال 1- -0.05%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,533 ریال 46- -1.78%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
5,334 ریال 203 3.96%
خودرو ايران‌ خودرو
2,747 ریال 90- -3.31%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,467 ریال 66 2.28%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
2,067 ریال 11 0.54%
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
1,269 ریال 51- -3.86%