سهام شرکت نيرو محركه‌ (خمحركه)

آخرین قیمت سهام نيرو محركه‌ (خمحركه) : 2,649 ریال

آمار معاملات امروز، جمعه 29 فروردین 1393
آخرین قیمت : 2,649 ریال
نسبت به دیروز : 80 ریال
درصد تغییر: 3.11 %
قیمت آغازین: 2,541 ریال
آخرین معامله: 2,610 ریال
بالاترین قیمت: 2,671 ریال
روز گذشته: 2,569 ریال
EPS: 114
P/E: 23.2
حجم معاملات: 1,923,844
ارزش معاملات: 5095 م.ر
تعداد: 273
تاثیر در شاخص: 0.84 %
ارزش بازار: 1,351,785 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم نيرو محركه‌ (خمحركه)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
3,915 ریال 102 2.68%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
1,632 ریال 26- -1.57%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,610 ریال 66- -2.47%
خبهمن گروه‌بهمن‌
2,214 ریال 67 3.12%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
1,971 ریال 74 3.9%
خپويش سازه‌ پويش‌
32,295 ریال 1- 0%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
1,898 ریال 45 2.43%
ختور رادياتور ايران‌
2,962 ریال 110 3.86%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,501 ریال 67- -2.61%
خچرخش چرخشگر
2,150 ریال 61 2.92%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
1,657 ریال 40- -2.36%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
3,214 ریال 8- -0.25%
خزاميا زامياد
1,392 ریال 44 3.26%
خزر فنرسازي‌زر
2,296 ریال 71- -3%
خساپا سايپا
1,988 ریال 74 3.87%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
2,430 ریال 44- -1.78%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,636 ریال 92- -3.37%
خفنر فنرسازي‌خاور
850 ریال 1 3.89%
خكار ايركا پارت صنعت
3,194 ریال 61- -1.87%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
926 ریال 27 3%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
2,329 ریال 73 3.24%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,800 ریال 116 3.15%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
3,550 ریال 35- -0.98%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحور توليدمحورخودرو
2,915 ریال 63- -2.12%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
2,125 ریال 72 3.51%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,097 ریال 76 3.76%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
5,594 ریال 91- -1.6%
خودرو ايران‌ خودرو
2,316 ریال 57 2.52%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,223 ریال 90 7.94%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
1,992 ریال 47- -2.31%
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
1,238 ریال 45 3.77%