سهام شرکت نيرو محركه‌ (خمحركه)

آخرین قیمت سهام نيرو محركه‌ (خمحركه) : 2,444 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393
آخرین قیمت : 2,444 ریال
نسبت به دیروز : 77- ریال
درصد تغییر: -3.97 %
قیمت آغازین: 2,421 ریال
آخرین معامله: 2,421 ریال
بالاترین قیمت: 2,579 ریال
روز گذشته: 2,521 ریال
EPS: 114
P/E: 21.4
حجم معاملات: 1,510,245
ارزش معاملات: 3691 م.ر
تعداد: 252
تاثیر در شاخص: -0.81 %
ارزش بازار: 1,247,173 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم نيرو محركه‌ (خمحركه)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
3,626 ریال 133- -3.99%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
829 ریال 10- -3.93%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,495 ریال 8- -4%
خبهمن گروه‌بهمن‌
2,217 ریال 74- -3.97%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
2,133 ریال 82 4%
خپويش سازه‌ پويش‌
32,293 ریال 1- -4%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
1,937 ریال 53- -3.97%
ختور رادياتور ايران‌
2,974 ریال 88- -2.09%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,279 ریال 84- -3.98%
خچرخش چرخشگر
2,016 ریال 66- -3.99%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
1,657 ریال 40- -2.36%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,910 ریال 103- -3.98%
خزاميا زامياد
1,411 ریال 48- -3.98%
خزر فنرسازي‌زر
2,039 ریال 83- -3.96%
خساپا سايپا
2,104 ریال 53 1.9%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
2,242 ریال 91- -3.99%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,282 ریال 60- -3.97%
خفنر فنرسازي‌خاور
851 ریال 1 0.12%
خكار ايركا پارت صنعت
3,297 ریال 22- -3.59%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
929 ریال 27- -3.97%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
2,247 ریال 75- -3.96%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,797 ریال 126- -3.98%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
3,545 ریال 10- -3.99%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحور توليدمحورخودرو
2,614 ریال 96- -3.99%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
1,963 ریال 57- -3.96%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,052 ریال 28- -1.92%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
5,848 ریال 234- -4%
خودرو ايران‌ خودرو
2,331 ریال 79- -3.98%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,324 ریال 19- -4.69%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
1,771 ریال 52- -1.76%
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
1,249 ریال 27- -4%