سهام شرکت نيرو محركه‌ (خمحركه)

آخرین قیمت سهام نيرو محركه‌ (خمحركه) : 2,250 ریال

آمار معاملات امروز، دوشنبه 6 مرداد 1393
آخرین قیمت : 2,250 ریال
نسبت به دیروز : 79 ریال
درصد تغییر: 3.64 %
قیمت آغازین: 2,110 ریال
آخرین معامله: 2,257 ریال
بالاترین قیمت: 2,257 ریال
روز گذشته: 2,171 ریال
EPS: 372
P/E: 6
حجم معاملات: 1,125,813
ارزش معاملات: 2533 م.ر
تعداد: 106
تاثیر در شاخص: 0.85 %
ارزش بازار: 1,148,175 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم نيرو محركه‌ (خمحركه)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
2,910 ریال 30- -1.02%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
866 ریال 10 1.17%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,069 ریال 52 2.58%
خبهمن گروه‌بهمن‌
1,697 ریال 24 1.43%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
915 ریال 32 3.62%
خپويش سازه‌ پويش‌
20,299 ریال 411- -1.98%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,213 ریال 56 2.6%
ختور رادياتور ايران‌
4,678 ریال 172 3.82%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,755 ریال 97 3.65%
خچرخش چرخشگر
1,669 ریال 62 3.86%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
1,919 ریال 57 3.06%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,720 ریال 101 3.86%
خزاميا زامياد
1,351 ریال 45 3.45%
خزر فنرسازي‌زر
1,512 ریال 57 3.92%
خساپا سايپا
2,449 ریال 25 1.03%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
1,880 ریال 54 2.96%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,085 ریال 80 3.99%
خفنر فنرسازي‌خاور
2,668 ریال 73 2.81%
خكار ايركا پارت صنعت
3,370 ریال 43 -0.72%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
800 ریال 10 1.27%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
1,915 ریال 54 2.9%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,226 ریال 32- -0.98%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
2,850 ریال 93- -3.16%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحور توليدمحورخودرو
1,912 ریال 67 3.63%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
2,119 ریال 81 3.97%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,555 ریال 17 0.67%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
5,334 ریال 203 3.96%
خودرو ايران‌ خودرو
2,836 ریال 10 0.35%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,467 ریال 66 2.28%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
2,091 ریال 14 0.67%
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
1,292 ریال 36 2.87%