سهام شرکت نيرو محركه‌ (خمحركه)

آخرین قیمت سهام نيرو محركه‌ (خمحركه) : 1,639 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 29 مرداد 1393
آخرین قیمت : 1,639 ریال
نسبت به دیروز : 53 ریال
درصد تغییر: 3.34 %
قیمت آغازین: 1,601 ریال
آخرین معامله: 1,620 ریال
بالاترین قیمت: 1,649 ریال
روز گذشته: 1,586 ریال
EPS: 212
P/E: 7.7
حجم معاملات: 4,240,511
ارزش معاملات: 6950 م.ر
تعداد: 416
تاثیر در شاخص: 1.04 %
ارزش بازار: 1,463,668 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم نيرو محركه‌ (خمحركه)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
2,544 ریال 103- -3.89%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
708 ریال 17- -2.34%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,118 ریال 56 2.72%
خبهمن گروه‌بهمن‌
1,517 ریال 36- -2.32%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
751 ریال 24- -3.1%
خپويش سازه‌ پويش‌
20,395 ریال 4- -0.02%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
1,772 ریال 68- -3.7%
ختور رادياتور ايران‌
4,483 ریال 17- -0.38%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,350 ریال 55- -2.29%
خچرخش چرخشگر
1,553 ریال 58- -3.6%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
1,822 ریال 25- -1.35%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,441 ریال 87- -3.44%
خزاميا زامياد
1,159 ریال 21- -1.78%
خزر فنرسازي‌زر
1,515 ریال 41 2.78%
خساپا سايپا
1,333 ریال 37- -2.7%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
1,996 ریال 9- -0.45%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,070 ریال 18- -0.86%
خفنر فنرسازي‌خاور
2,485 ریال 44- -1.74%
خكار ايركا پارت صنعت
4,155 ریال 123- -2.88%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
703 ریال 13- -1.82%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
1,950 ریال 1- -0.05%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
2,858 ریال 106- -3.58%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
2,638 ریال 15- -0.68%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحور توليدمحورخودرو
1,499 ریال 32- -2.09%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
1,887 ریال 68- -3.48%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,447 ریال 24- -0.97%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
4,686 ریال 191- -3.92%
خودرو ايران‌ خودرو
2,547 ریال 58- -2.23%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,454 ریال 34 3.52%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
1,990 ریال 54 2.79%
ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌
1,123 ریال 19- -1.66%