سهام شرکت پارس‌ دارو (دپارس)

آخرین قیمت سهام پارس‌ دارو (دپارس) : 31,980 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 4 مرداد 1393
آخرین قیمت : 31,980 ریال
نسبت به دیروز : 314 ریال
درصد تغییر: 0.99 %
قیمت آغازین: 32,350 ریال
آخرین معامله: 32,500 ریال
بالاترین قیمت: 32,931 ریال
روز گذشته: 31,666 ریال
EPS: 6088
P/E: 5.3
حجم معاملات: 17,480
ارزش معاملات: 571 م.ر
تعداد: 23
تاثیر در شاخص: 0.48 %
ارزش بازار: 2,238,600 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پارس‌ دارو (دپارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
17,473 ریال 22 0.13%
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
7,947 ریال 71 0.9%
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
10,125 ریال 8 0.08%
دالبر البرزدارو
10,523 ریال 75- -0.71%
دامين داروسازي‌ امين‌
10,508 ریال 10 0.1%
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
17,465 ریال 355 2.07%
دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
--- --- ---
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
8,158 ریال 280 3.55%
ددام داملران‌
9,445 ریال 6 0.06%
درازك دارويي‌ رازك‌
22,773 ریال 4 0.02%
دروز داروسازي‌ روزدارو
6,001 ریال 26 0.44%
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
43,356 ریال 798 1.88%
دسبحا گروه دارويي سبحان
6,764 ریال 15 0.22%
دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
7,482 ریال 733 10.86%
دسينا داروسازي‌ سينا
13,448 ریال 26- -0.19%
دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
14,400 ریال 5,125 55.26%
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
6,530 ریال 58- -0.88%
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
8,260 ریال 30 0.36%
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
9,542 ریال 352 3.83%
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
8,727 ریال 4 0.05%
دكوثر داروسازي‌ كوثر
4,206 ریال 146- -3.35%
دكيمي كيميدارو
6,739 ریال 163 2.48%
دلر داروسازي‌ اكسير
18,716 ریال 691 3.83%
دلقما دارويي‌ لقمان‌
4,300 ریال 10 0.23%
دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
3,084 ریال 228 7.98%
ديران ايران‌دارو
7,166 ریال 242 3.5%
ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
6,000 ریال 1,551- -20.54%
شتهران تهران‌ شيمي‌
14,051 ریال 108- -0.76%
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
4,588 ریال 170 3.85%
والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
4,485 ریال 80- -1.75%
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
17,370 ریال 5 0.03%