سهام شرکت پارس‌ دارو (دپارس)

آخرین قیمت سهام پارس‌ دارو (دپارس) : 33,355 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 9 مرداد 1393
آخرین قیمت : 33,355 ریال
نسبت به دیروز : 1,094 ریال
درصد تغییر: 3.39 %
قیمت آغازین: 32,001 ریال
آخرین معامله: 32,001 ریال
بالاترین قیمت: 33,551 ریال
روز گذشته: 32,261 ریال
EPS: 6088
P/E: 5.5
حجم معاملات: 161,833
ارزش معاملات: 5397 م.ر
تعداد: 69
تاثیر در شاخص: 1.68 %
ارزش بازار: 2,334,850 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پارس‌ دارو (دپارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
17,553 ریال 7 0.04%
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
7,845 ریال 9- -0.11%
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
11,309 ریال 425 3.9%
دالبر البرزدارو
10,374 ریال 58- -0.56%
دامين داروسازي‌ امين‌
11,936 ریال 1,307 12.3%
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
17,429 ریال 1- -0.01%
دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
--- --- ---
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
8,012 ریال 32 0.4%
ددام داملران‌
9,799 ریال 64 0.66%
درازك دارويي‌ رازك‌
22,895 ریال 22 0.1%
دروز داروسازي‌ روزدارو
6,001 ریال 26 0.44%
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
45,125 ریال 1,631 3.75%
دسبحا گروه دارويي سبحان
7,156 ریال 91 1.29%
دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
7,482 ریال 733 10.86%
دسينا داروسازي‌ سينا
13,470 ریال 4 0.03%
دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
14,400 ریال 5,125 55.26%
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
6,500 ریال 14- -0.21%
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
8,260 ریال 30 0.36%
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
10,050 ریال 384 3.97%
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
8,627 ریال 30- -0.35%
دكوثر داروسازي‌ كوثر
4,319 ریال 141 3.37%
دكيمي كيميدارو
6,730 ریال 208 3.19%
دلر داروسازي‌ اكسير
18,716 ریال 691 3.83%
دلقما دارويي‌ لقمان‌
4,225 ریال 43- -1.01%
دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
3,084 ریال 228 7.98%
ديران ايران‌دارو
7,359 ریال 191 2.66%
ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
6,000 ریال 1,551- -20.54%
شتهران تهران‌ شيمي‌
14,051 ریال 108- -0.76%
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
4,665 ریال 158 3.51%
والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
4,485 ریال 80- -1.75%
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
15,976 ریال -- --