سهام شرکت پارس‌ دارو (دپارس)

آخرین قیمت سهام پارس‌ دارو (دپارس) : 39,010 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 28 فروردین 1393
آخرین قیمت : 39,010 ریال
نسبت به دیروز : 6- ریال
درصد تغییر: -0.02 %
قیمت آغازین: 37,456 ریال
آخرین معامله: 39,997 ریال
بالاترین قیمت: 39,998 ریال
روز گذشته: 39,016 ریال
EPS: 5328
P/E: 7.3
حجم معاملات: 4,528
ارزش معاملات: 176 م.ر
تعداد: 20
تاثیر در شاخص: -0.01 %
ارزش بازار: 2,730,700 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پارس‌ دارو (دپارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
23,184 ریال 28- -0.12%
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
9,765 ریال 244- -2.44%
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
15,449 ریال 123- -0.79%
دالبر البرزدارو
13,932 ریال 108 0.78%
دامين داروسازي‌ امين‌
11,822 ریال 120 1.03%
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
20,584 ریال 684- -3.22%
دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
--- --- ---
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
9,584 ریال 63- -0.65%
ددام داملران‌
11,658 ریال 84- -0.72%
درازك دارويي‌ رازك‌
26,507 ریال 58- -0.22%
دروز داروسازي‌ روزدارو
4,861 ریال -- --
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
33,670 ریال 30 0.09%
دسبحا گروه دارويي سبحان
8,300 ریال 117 1.43%
دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
7,482 ریال 733 10.86%
دسينا داروسازي‌ سينا
17,730 ریال 24- -0.14%
دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
14,400 ریال 5,125 55.26%
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
8,214 ریال 3- -0.04%
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
7,655 ریال 3- -0.04%
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
12,754 ریال 221- -1.7%
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
7,121 ریال 1 0.01%
دكوثر داروسازي‌ كوثر
4,776 ریال 163 3.53%
دكيمي كيميدارو
7,650 ریال 158 2.11%
دلر داروسازي‌ اكسير
24,606 ریال 147 0.6%
دلقما دارويي‌ لقمان‌
5,406 ریال 223- -3.96%
دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
3,084 ریال 228 7.98%
ديران ايران‌دارو
9,022 ریال 2- -0.02%
ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
6,000 ریال 1,551- -20.54%
شتهران تهران‌ شيمي‌
12,110 ریال 12 0.1%
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
5,472 ریال 17 0.31%
والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
4,485 ریال 80- -1.75%
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
17,840 ریال 8 0.04%