سهام شرکت پارس‌ دارو (دپارس)

آخرین قیمت سهام پارس‌ دارو (دپارس) : 37,872 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 1 آبان 1393
آخرین قیمت : 37,872 ریال
نسبت به دیروز : 167- ریال
درصد تغییر: -0.44 %
قیمت آغازین: 37,350 ریال
آخرین معامله: 37,350 ریال
بالاترین قیمت: 37,812 ریال
روز گذشته: 38,039 ریال
EPS: 6624
P/E: 5.7
حجم معاملات: 38,538
ارزش معاملات: 1456 م.ر
تعداد: 31
تاثیر در شاخص: -0.26 %
ارزش بازار: 2,651,040 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پارس‌ دارو (دپارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
19,789 ریال 48- -0.24%
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
8,238 ریال 3 0.04%
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
14,043 ریال 10- -0.07%
دالبر البرزدارو
11,122 ریال 14- -0.13%
دامين داروسازي‌ امين‌
4,372 ریال 38 0.88%
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
19,074 ریال 26 0.14%
دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
--- --- ---
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
8,617 ریال 279- -3.14%
ددام داملران‌
10,127 ریال 404- -3.84%
درازك دارويي‌ رازك‌
27,000 ریال 446 1.68%
دروز داروسازي‌ روزدارو
6,001 ریال 26 0.44%
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
51,093 ریال 1,504- -2.86%
دسبحا گروه دارويي سبحان
8,287 ریال 33- -0.84%
دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
7,482 ریال 733 10.86%
دسينا داروسازي‌ سينا
14,332 ریال 84- -0.58%
دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
14,400 ریال 5,125 55.26%
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
8,597 ریال 92- -1.06%
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
8,191 ریال 51 0.63%
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
12,144 ریال 18- -0.15%
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
8,569 ریال 53- -0.61%
دكوثر داروسازي‌ كوثر
5,675 ریال 120- -2.07%
دكيمي كيميدارو
7,435 ریال 193- -2.53%
دلر داروسازي‌ اكسير
18,716 ریال 691 3.83%
دلقما دارويي‌ لقمان‌
4,443 ریال 27- -0.6%
دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
3,084 ریال 228 7.98%
ديران ايران‌دارو
7,027 ریال 132- -1.84%
ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
6,000 ریال 1,551- -20.54%
شتهران تهران‌ شيمي‌
14,403 ریال 5 0.03%
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
4,848 ریال 45- -0.92%
والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
4,485 ریال 80- -1.75%
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
16,156 ریال 6 0.04%