سهام شرکت پارس‌ دارو (دپارس)

آخرین قیمت سهام پارس‌ دارو (دپارس) : 38,076 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 9 مهر 1393
آخرین قیمت : 38,076 ریال
نسبت به دیروز : 219- ریال
درصد تغییر: -0.57 %
قیمت آغازین: 37,401 ریال
آخرین معامله: 37,521 ریال
بالاترین قیمت: 38,001 ریال
روز گذشته: 38,295 ریال
EPS: 6624
P/E: 5.7
حجم معاملات: 22,620
ارزش معاملات: 853 م.ر
تعداد: 51
تاثیر در شاخص: -0.34 %
ارزش بازار: 2,665,320 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پارس‌ دارو (دپارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
20,280 ریال 196- -0.96%
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
8,312 ریال 255- -2.98%
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
13,950 ریال 70- -0.5%
دالبر البرزدارو
11,446 ریال 46- -0.4%
دامين داروسازي‌ امين‌
17,132 ریال 658 3.99%
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
19,604 ریال 428 2.23%
دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
--- --- ---
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
8,775 ریال 30- -0.34%
ددام داملران‌
9,057 ریال 155 1.74%
درازك دارويي‌ رازك‌
26,899 ریال 19 0.07%
دروز داروسازي‌ روزدارو
6,001 ریال 26 0.44%
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
54,572 ریال 346- -0.63%
دسبحا گروه دارويي سبحان
8,369 ریال 139- -1.63%
دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
7,482 ریال 733 10.86%
دسينا داروسازي‌ سينا
14,305 ریال 184- -1.27%
دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
14,400 ریال 5,125 55.26%
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
7,978 ریال 269- -3.26%
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
8,191 ریال 51 0.63%
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
11,743 ریال 23- -0.2%
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
8,783 ریال 15 0.17%
دكوثر داروسازي‌ كوثر
5,849 ریال 170 2.99%
دكيمي كيميدارو
7,202 ریال 161- -2.19%
دلر داروسازي‌ اكسير
18,716 ریال 691 3.83%
دلقما دارويي‌ لقمان‌
4,441 ریال 150- -3.27%
دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
3,084 ریال 228 7.98%
ديران ايران‌دارو
7,081 ریال 53- -0.74%
ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
6,000 ریال 1,551- -20.54%
شتهران تهران‌ شيمي‌
14,060 ریال 71 0.51%
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
4,944 ریال 29- -0.58%
والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
4,485 ریال 80- -1.75%
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
16,000 ریال -- --