سهام شرکت پارس‌ دارو (دپارس)

آخرین قیمت سهام پارس‌ دارو (دپارس) : 33,011 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 27 شهریور 1393
آخرین قیمت : 33,011 ریال
نسبت به دیروز : 2- ریال
درصد تغییر: -0.01 %
قیمت آغازین: 32,006 ریال
آخرین معامله: 32,990 ریال
بالاترین قیمت: 33,000 ریال
روز گذشته: 33,013 ریال
EPS: 6624
P/E: 5
حجم معاملات: 2,060
ارزش معاملات: 67 م.ر
تعداد: 7
تاثیر در شاخص: --
ارزش بازار: 2,310,770 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم پارس‌ دارو (دپارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
دابور داروسازي‌ ابوريحان‌
17,733 ریال 18- -0.1%
دارو كارخانجات‌داروپخش‌
7,287 ریال 19- -0.26%
داسوه داروسازي‌ اسوه‌
10,805 ریال 29 0.27%
دالبر البرزدارو
9,975 ریال 22- -0.22%
دامين داروسازي‌ امين‌
13,296 ریال -- --
دتماد توليدمواداوليه‌داروپخش‌
16,463 ریال 1- -0.01%
دتهران داروسازي‌ تهران‌ دارو
--- --- ---
دجابر داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌
7,298 ریال 15- -0.21%
ددام داملران‌
12,578 ریال 193- -1.51%
درازك دارويي‌ رازك‌
24,551 ریال 2- -0.01%
دروز داروسازي‌ روزدارو
6,001 ریال 26 0.44%
دزهراوي داروسازي‌زهراوي‌
45,460 ریال 127- -0.28%
دسبحا گروه دارويي سبحان
7,352 ریال 11- -0.15%
دسبحاح ح .گروه دارويي سبحان
7,482 ریال 733 10.86%
دسينا داروسازي‌ سينا
13,125 ریال 1- -0.01%
دسيناح ح . داروسازي‌ سينا
14,400 ریال 5,125 55.26%
دشيمي شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌
6,319 ریال 7- -0.11%
دعبيد لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌
7,959 ریال 4- -0.05%
دفارا داروسازي‌ فارابي‌
10,698 ریال 17- -0.16%
دفرا فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌
8,493 ریال 3- -0.04%
دكوثر داروسازي‌ كوثر
4,239 ریال 107 2.59%
دكيمي كيميدارو
6,038 ریال 19- -0.31%
دلر داروسازي‌ اكسير
18,716 ریال 691 3.83%
دلقما دارويي‌ لقمان‌
3,522 ریال 10- -0.28%
دلقماح ح . دارويي‌ لقمان‌
3,084 ریال 228 7.98%
ديران ايران‌دارو
6,939 ریال 35- -0.5%
ديرانح ح . ‌ايران‌دارو
6,000 ریال 1,551- -20.54%
شتهران تهران‌ شيمي‌
13,585 ریال 9 0.07%
والبر سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
4,405 ریال 104- -2.31%
والبرح ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌
4,485 ریال 80- -1.75%
وپخش داروپخش‌ (هلدينگ‌
15,761 ریال 2 0.01%