سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

آخرین قیمت سهام سيمان فارس و خوزستان (سفارس) : 2,886 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 30 مرداد 1393
آخرین قیمت : 2,886 ریال
نسبت به دیروز : 7 ریال
درصد تغییر: 0.24 %
قیمت آغازین: 2,850 ریال
آخرین معامله: 2,850 ریال
بالاترین قیمت: 2,949 ریال
روز گذشته: 2,879 ریال
EPS: 552
P/E: 5.2
حجم معاملات: 1,386,693
ارزش معاملات: 4005 م.ر
تعداد: 560
تاثیر در شاخص: 0.69 %
ارزش بازار: 12,987,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان فارس و خوزستان (سفارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,364 ریال 22- -0.92%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,204 ریال 1 0.01%
ساروم سيمان‌اروميه‌
5,954 ریال 2- -0.03%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,404 ریال 2- -0.04%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,840 ریال 367 1.03%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
1,899 ریال 50- -2.57%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران سيمان‌ تهران‌
3,937 ریال 17- -0.43%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,230 ریال 57- -0.78%
سخزر سيمان‌ خزر
5,494 ریال -- --
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,046 ریال 5- -4%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
16,463 ریال 1- -4%
سرود سيمان‌شاهرود
4,902 ریال 55- -1.11%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,148 ریال 16- -0.74%
سشمال سيمان‌ شمال‌
2,945 ریال 23- -0.77%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
13,716 ریال 1- -0.01%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,349 ریال 92 -1.81%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,318 ریال 104- -1.92%
سفار سيمان‌فارس‌
6,322 ریال 3,163 100.13%
سقاين سيمان‌ قائن‌
28,738 ریال 80- -0.28%
سكارون سيمان‌ كارون‌
5,843 ریال 183- -3.04%
سكرد سيمان كردستان
4,524 ریال 20- -0.44%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
8,968 ریال 31- -0.34%
سمازن سيمان‌مازندران‌
20,294 ریال 1- 0%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
20,387 ریال 4- -0.02%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
5,632 ریال 217- -3.71%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,048 ریال 1- -0.01%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%