سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

آخرین قیمت سهام سيمان فارس و خوزستان (سفارس) : 3,642 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 27 فروردین 1393
آخرین قیمت : 3,642 ریال
نسبت به دیروز : 10- ریال
درصد تغییر: -0.27 %
قیمت آغازین: 3,530 ریال
آخرین معامله: 3,588 ریال
بالاترین قیمت: 3,788 ریال
روز گذشته: 3,652 ریال
EPS: 510
P/E: 7.1
حجم معاملات: 1,163,964
ارزش معاملات: 4232 م.ر
تعداد: 225
تاثیر در شاخص: -0.92 %
ارزش بازار: 16,389,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان فارس و خوزستان (سفارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
3,431 ریال 128- -3.6%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
14,581 ریال 1 0.01%
ساروم سيمان‌اروميه‌
8,424 ریال 72- -0.85%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
6,460 ریال 1- -0.02%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
46,191 ریال 1,774 3.99%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
2,313 ریال 67- -2.82%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران سيمان‌ تهران‌
5,019 ریال 124 2.53%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
10,536 ریال 438- -3.99%
سخزر سيمان‌ خزر
6,645 ریال -- --
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,266 ریال 21- -0.49%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
19,961 ریال 810- -3.9%
سرود سيمان‌شاهرود
6,834 ریال 78- -1.13%
سشرق سيمان‌ شرق‌
3,446 ریال 115- -3.23%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,183 ریال 9- -0.28%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
15,934 ریال 13- -0.08%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
5,000 ریال -- --
سغرب سيمان‌غرب‌
8,049 ریال 306 3.95%
سفار سيمان‌فارس‌
3,709 ریال 1 0.03%
سقاين سيمان‌ قائن‌
53,985 ریال 1- 0%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,943 ریال 254 3.8%
سكرد سيمان كردستان
6,813 ریال 49- -0.71%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
10,076 ریال 18- -0.18%
سمازن سيمان‌مازندران‌
22,255 ریال 1- 0%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
22,198 ریال 1- 0%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
6,469 ریال 268- -3.98%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
10,536 ریال 26- -0.25%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,450 ریال 76 0.57%