سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

آخرین قیمت سهام سيمان فارس و خوزستان (سفارس) : 2,873 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 2,873 ریال
نسبت به دیروز : 1 ریال
درصد تغییر: 0.63 %
قیمت آغازین: 2,822 ریال
آخرین معامله: 2,890 ریال
بالاترین قیمت: 2,895 ریال
روز گذشته: 2,872 ریال
EPS: 552
P/E: 5.2
حجم معاملات: 476,742
ارزش معاملات: 1371 م.ر
تعداد: 134
تاثیر در شاخص: 0.1 %
ارزش بازار: 12,928,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان فارس و خوزستان (سفارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,297 ریال 2 -1.05%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,290 ریال 48 0.31%
ساروم سيمان‌اروميه‌
5,954 ریال -- --
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,404 ریال 2- -0.04%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,669 ریال 4- -0.2%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
1,715 ریال 16 2.41%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران سيمان‌ تهران‌
3,856 ریال 3- -0.23%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,230 ریال 57- -0.78%
سخزر سيمان‌ خزر
5,349 ریال 18- -0.34%
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,046 ریال 5- -4%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
16,463 ریال 1- -4%
سرود سيمان‌شاهرود
4,703 ریال 41- -0.95%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,097 ریال 25 0.39%
سشمال سيمان‌ شمال‌
2,900 ریال -- --
سصفها سيمان‌اصفهان‌
13,716 ریال 1- -0.01%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,349 ریال 92 -1.81%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,130 ریال 5- 1.27%
سفار سيمان‌فارس‌
6,506 ریال 78 1.21%
سقاين سيمان‌ قائن‌
28,140 ریال 17- -4%
سكارون سيمان‌ كارون‌
5,762 ریال 11 2.42%
سكرد سيمان كردستان
4,524 ریال 20- -0.44%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
8,430 ریال 26 0.31%
سمازن سيمان‌مازندران‌
20,294 ریال 1- 0%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
20,387 ریال 4- -0.02%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
5,279 ریال 2- -3.2%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,039 ریال 9- -0.11%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%