سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

آخرین قیمت سهام سيمان فارس و خوزستان (سفارس) : 2,532 ریال

آمار معاملات امروز، چهارشنبه 9 مهر 1393
آخرین قیمت : 2,532 ریال
نسبت به دیروز : 9- ریال
درصد تغییر: -0.35 %
قیمت آغازین: 2,467 ریال
آخرین معامله: 2,510 ریال
بالاترین قیمت: 2,549 ریال
روز گذشته: 2,541 ریال
EPS: 552
P/E: 4.6
حجم معاملات: 531,463
ارزش معاملات: 1333 م.ر
تعداد: 128
تاثیر در شاخص: -0.9 %
ارزش بازار: 11,394,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان فارس و خوزستان (سفارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,298 ریال 1 0.04%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,299 ریال -- --
ساروم سيمان‌اروميه‌
5,937 ریال 2- -0.03%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,404 ریال 2- -0.04%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
34,590 ریال 6- -0.02%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
1,698 ریال 3- -0.18%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران سيمان‌ تهران‌
3,842 ریال 5 0.13%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,009 ریال 2- -0.03%
سخزر سيمان‌ خزر
5,115 ریال 167- -3.16%
سدشت صنايع سيمان دشتستان
3,159 ریال 1- -0.03%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
16,463 ریال 1- -4%
سرود سيمان‌شاهرود
4,830 ریال 24- -0.49%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,046 ریال 22- -1.06%
سشمال سيمان‌ شمال‌
2,887 ریال 1- -0.03%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
12,483 ریال 364- -2.83%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,251 ریال 1- -0.02%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,229 ریال 26- -0.49%
سفار سيمان‌فارس‌
7,312 ریال 1 0.01%
سقاين سيمان‌ قائن‌
27,207 ریال 129 0.48%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,764 ریال 22- -0.32%
سكرد سيمان كردستان
4,239 ریال 15- -0.35%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
8,890 ریال 138 1.58%
سمازن سيمان‌مازندران‌
20,162 ریال 18- -0.09%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
20,387 ریال 4- -0.02%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
14,065 ریال 28- -0.2%
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
5,048 ریال -- --
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,039 ریال 9- -0.11%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%