سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

آخرین قیمت سهام سيمان فارس و خوزستان (سفارس) : 2,691 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 2,691 ریال
نسبت به دیروز : 77- ریال
درصد تغییر: -2.78 %
قیمت آغازین: 2,658 ریال
آخرین معامله: 2,660 ریال
بالاترین قیمت: 2,830 ریال
روز گذشته: 2,768 ریال
EPS: 552
P/E: 4.9
حجم معاملات: 1,764,886
ارزش معاملات: 4746 م.ر
تعداد: 249
تاثیر در شاخص: -7.65 %
ارزش بازار: 12,109,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان فارس و خوزستان (سفارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,260 ریال 28- -1.22%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,297 ریال 1 0.01%
ساروم سيمان‌اروميه‌
5,956 ریال 1- -0.02%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,404 ریال 2- -0.04%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,167 ریال 9- -0.03%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
1,718 ریال 30- -1.72%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران سيمان‌ تهران‌
3,820 ریال 46- -1.19%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
6,994 ریال 3- -0.04%
سخزر سيمان‌ خزر
5,210 ریال 1- -0.02%
سدشت صنايع سيمان دشتستان
3,161 ریال 1- -0.03%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
16,463 ریال 1- -4%
سرود سيمان‌شاهرود
4,854 ریال 1- -0.02%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,097 ریال 25 0.39%
سشمال سيمان‌ شمال‌
2,904 ریال 11- -0.38%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
13,716 ریال 1- -0.01%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,349 ریال 92 -1.81%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,178 ریال 28 0.54%
سفار سيمان‌فارس‌
7,079 ریال 171 2.48%
سقاين سيمان‌ قائن‌
27,476 ریال 2- -0.01%
سكارون سيمان‌ كارون‌
5,891 ریال 53- -0.89%
سكرد سيمان كردستان
4,648 ریال 4- -0.09%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
8,473 ریال 85- -0.99%
سمازن سيمان‌مازندران‌
20,162 ریال 18- -0.09%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
20,387 ریال 4- -0.02%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
5,046 ریال 7- -0.14%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,039 ریال 9- -0.11%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%