سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

آخرین قیمت سهام سيمان فارس و خوزستان (سفارس) : 2,555 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 2,555 ریال
نسبت به دیروز : 74 ریال
درصد تغییر: 2.98 %
قیمت آغازین: 2,480 ریال
آخرین معامله: 2,580 ریال
بالاترین قیمت: 2,580 ریال
روز گذشته: 2,481 ریال
EPS: 552
P/E: 4.6
حجم معاملات: 2,370,336
ارزش معاملات: 6055 م.ر
تعداد: 227
تاثیر در شاخص: 7.37 %
ارزش بازار: 11,497,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان فارس و خوزستان (سفارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,334 ریال 50 2.19%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,294 ریال 17 0.11%
ساروم سيمان‌اروميه‌
6,240 ریال 240 4%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,256 ریال 56- -1.05%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,737 ریال 250 0.7%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
1,747 ریال 62 3.68%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران سيمان‌ تهران‌
4,030 ریال 124 3.17%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,040 ریال 22 0.31%
سخزر سيمان‌ خزر
5,309 ریال 33 0.63%
سدشت صنايع سيمان دشتستان
3,043 ریال 116- -3.67%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
14,260 ریال 209 1.49%
سرود سيمان‌شاهرود
4,932 ریال 171 3.59%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,105 ریال 79 3.9%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,047 ریال 114 3.89%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
12,480 ریال 3- -0.02%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,270 ریال 59 1.4%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,258 ریال 166 3.26%
سفار سيمان‌فارس‌
7,312 ریال 1 0.01%
سقاين سيمان‌ قائن‌
31,485 ریال 22 0.07%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,895 ریال 262 3.95%
سكرد سيمان كردستان
4,030 ریال 144 3.71%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
9,030 ریال 250 2.85%
سمازن سيمان‌مازندران‌
19,988 ریال -- --
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
19,900 ریال 154- -0.77%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
13,646 ریال 43 0.32%
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
5,124 ریال 190 3.85%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
7,881 ریال 66- -0.83%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%