سهام شرکت سيمان فارس و خوزستان (سفارس)

آخرین قیمت سهام سيمان فارس و خوزستان (سفارس) : 3,083 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 9 مرداد 1393
آخرین قیمت : 3,083 ریال
نسبت به دیروز : 10 ریال
درصد تغییر: 0.33 %
قیمت آغازین: 3,040 ریال
آخرین معامله: 3,080 ریال
بالاترین قیمت: 3,150 ریال
روز گذشته: 3,073 ریال
EPS: 552
P/E: 5.6
حجم معاملات: 968,059
ارزش معاملات: 2992 م.ر
تعداد: 232
تاثیر در شاخص: 0.99 %
ارزش بازار: 13,873,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان فارس و خوزستان (سفارس)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,610 ریال 97 3.86%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,204 ریال 1 0.01%
ساروم سيمان‌اروميه‌
6,386 ریال 1- -0.02%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,404 ریال 2- -0.04%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,442 ریال 81 0.23%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
2,114 ریال 39 1.88%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران سيمان‌ تهران‌
4,269 ریال 7 0.16%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,994 ریال 3 0.04%
سخزر سيمان‌ خزر
5,494 ریال -- --
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,052 ریال 1- -0.02%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
16,466 ریال 8- -0.05%
سرود سيمان‌شاهرود
5,224 ریال 12 0.23%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,414 ریال 40 1.68%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,158 ریال 115 3.78%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
13,719 ریال 6- -0.04%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,285 ریال 2- -0.05%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,816 ریال 19 0.33%
سفار سيمان‌فارس‌
6,322 ریال 3,163 100.13%
سقاين سيمان‌ قائن‌
30,222 ریال 37 0.12%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,256 ریال 8- -0.13%
سكرد سيمان كردستان
5,368 ریال 1,095- -16.94%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
9,906 ریال 2 0.02%
سمازن سيمان‌مازندران‌
20,294 ریال 1- 0%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
20,386 ریال 20- -0.1%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
6,156 ریال 12 0.2%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,059 ریال 4- -0.05%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%