سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)

آخرین قیمت سهام سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) : 1,131 ریال

آمار معاملات امروز، جمعه 2 آبان 1393
آخرین قیمت : 1,131 ریال
نسبت به دیروز : 20 ریال
درصد تغییر: 1.8 %
قیمت آغازین: 1,091 ریال
آخرین معامله: 1,155 ریال
بالاترین قیمت: 1,155 ریال
روز گذشته: 1,111 ریال
EPS: -90
P/E: -12.6
حجم معاملات: 17,070,430
ارزش معاملات: 19300 م.ر
تعداد: 1112
تاثیر در شاخص: 1.33 %
ارزش بازار: 3,393,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
2,675 ریال 35 1.33%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
779 ریال 18 2.37%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,337 ریال 63 2.77%
خبهمن گروه‌بهمن‌
1,576 ریال 33 2.14%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
664 ریال 12 1.84%
خپويش سازه‌ پويش‌
20,687 ریال 265 1.3%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,236 ریال 72 3.33%
ختور رادياتور ايران‌
6,257 ریال 239 3.97%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
3,385 ریال 115 3.52%
خچرخش چرخشگر
2,501 ریال 43 1.75%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
2,512 ریال 96 3.97%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,825 ریال 48 1.73%
خزاميا زامياد
1,374 ریال 41 3.08%
خزر فنرسازي‌زر
1,813 ریال 38 2.14%
خساپا سايپا
1,362 ریال 32 2.41%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
2,209 ریال 62 2.89%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
1,938 ریال 35- -1.77%
خفنر فنرسازي‌خاور
3,324 ریال 123 3.84%
خكار ايركا پارت صنعت
5,244 ریال 201 3.99%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
804 ریال 18 2.29%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
2,126 ریال 26 1.24%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,345 ریال 64 1.95%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
3,741 ریال 118 3.26%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحركه نيرو محركه‌
2,342 ریال 51 2.23%
خمحور توليدمحورخودرو
2,086 ریال 62 3.06%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
2,539 ریال 62 2.5%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,481 ریال 89 3.72%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
4,956 ریال 69 1.41%
خودرو ايران‌ خودرو
2,888 ریال 75 2.67%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,454 ریال 34 3.52%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
2,583 ریال 36 1.41%