سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)

آخرین قیمت سهام سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) : 1,133 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,133 ریال
نسبت به دیروز : 43 ریال
درصد تغییر: 3.94 %
قیمت آغازین: 1,120 ریال
آخرین معامله: 1,133 ریال
بالاترین قیمت: 1,133 ریال
روز گذشته: 1,090 ریال
EPS: 11
P/E: 103
حجم معاملات: 6,129,157
ارزش معاملات: 6943 م.ر
تعداد: 284
تاثیر در شاخص: 2.85 %
ارزش بازار: 3,399,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
2,839 ریال 106 3.92%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
733 ریال 20 1.68%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,093 ریال 10 1.78%
خبهمن گروه‌بهمن‌
1,571 ریال 25 0.91%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
801 ریال 15 0.13%
خپويش سازه‌ پويش‌
20,107 ریال 217- -1.07%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
1,987 ریال 69 3.96%
ختور رادياتور ايران‌
4,846 ریال 148 3.98%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,639 ریال 97 3.97%
خچرخش چرخشگر
1,820 ریال 42 2.64%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
2,000 ریال 46- 1.66%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,706 ریال 66 3.98%
خزاميا زامياد
1,238 ریال 39 2.59%
خزر فنرسازي‌زر
1,812 ریال 50 3.58%
خساپا سايپا
1,339 ریال 10 1.2%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
2,242 ریال 80 3.98%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,177 ریال 81 3.96%
خفنر فنرسازي‌خاور
2,511 ریال 7 3.99%
خكار ايركا پارت صنعت
4,865 ریال 180 3.99%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
761 ریال 28 3.96%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
2,162 ریال 40 2.45%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,241 ریال 122 3.98%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
2,835 ریال 98 3.98%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحركه نيرو محركه‌
1,879 ریال 52 4%
خمحور توليدمحورخودرو
1,546 ریال 2 3.95%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
2,058 ریال 8 4%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,457 ریال 87 2.15%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
4,903 ریال 50 3.48%
خودرو ايران‌ خودرو
2,594 ریال 52 1.57%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,454 ریال 34 3.52%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
2,214 ریال 76 2.76%