سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)

آخرین قیمت سهام سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) : 1,191 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 11 مرداد 1393
آخرین قیمت : 1,191 ریال
نسبت به دیروز : 15- ریال
درصد تغییر: -1.24 %
قیمت آغازین: 1,169 ریال
آخرین معامله: 1,190 ریال
بالاترین قیمت: 1,229 ریال
روز گذشته: 1,206 ریال
EPS: 11
P/E: 108.3
حجم معاملات: 7,126,267
ارزش معاملات: 8487 م.ر
تعداد: 660
تاثیر در شاخص: -0.99 %
ارزش بازار: 3,573,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
خاذين سايپاآذين‌
2,910 ریال 30- -1.02%
خاور ايران‌ خودروديزل‌
820 ریال 18- -2.15%
خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
1,941 ریال 59- -2.95%
خبهمن گروه‌بهمن‌
1,681 ریال 32 1.94%
خبهمن4 (گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خبهمنح ح . گروه‌بهمن‌
--- --- ---
خبهمنح4 (ح . گروه‌بهمن‌ (عمده
--- --- ---
خپارس پارس‌ خودرو
872 ریال 3 0.35%
خپويش سازه‌ پويش‌
20,238 ریال 52- -0.26%
ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌
2,036 ریال 70- -3.32%
ختور رادياتور ايران‌
4,678 ریال 172 3.82%
ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌
2,717 ریال 26- -0.95%
خچرخش چرخشگر
1,805 ریال 68 3.91%
خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌
1,902 ریال 44 2.37%
خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد
2,750 ریال 93 3.5%
خزاميا زامياد
1,305 ریال 23 1.79%
خزر فنرسازي‌زر
1,570 ریال 47 3.09%
خساپا سايپا
1,364 ریال 41- -2.92%
خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌
1,780 ریال 17- -0.95%
خعتبار سرمايه گذاري اعتبار ايران
2,242 ریال 58 2.66%
خفنر فنرسازي‌خاور
2,776 ریال -- --
خكار ايركا پارت صنعت
3,533 ریال 135 3.97%
خكارح ح.ايركا پارت صنعت
1,500 ریال 454 43.4%
خكاوه سايپا ديزل‌
777 ریال 3 0.39%
خكاوهح ح . سايپا ديزل‌
1 ریال -- --
خكمك كمك‌فنرايندامين‌
1,801 ریال 5- -0.28%
خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
3,353 ریال 29- -0.86%
خلنت لنت‌ ترمزايران‌
2,737 ریال 2 0.07%
خلنتح ح . لنت‌ ترمزايران‌
1,708 ریال 139- -5.52%
خمحركه نيرو محركه‌
1,644 ریال 14 0.86%
خمحور توليدمحورخودرو
1,846 ریال 13- -0.7%
خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌
2,128 ریال 11 0.52%
خمهر مهركام‌پارس‌
2,396 ریال 55- -2.24%
خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌
5,438 ریال 226- -3.99%
خودرو ايران‌ خودرو
2,699 ریال 26 0.97%
خودرو4 (ايران‌ خودرو (عمده
--- --- ---
خودروح ح . ايران‌ خودرو
1,467 ریال 66 2.28%
خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو
1,971 ریال 48- -2.38%