سهام شرکت سيمان‌ تهران‌ (ستران)

آخرین قیمت سهام سيمان‌ تهران‌ (ستران) : 4,030 ریال

آمار معاملات امروز، سه شنبه 29 مهر 1393
آخرین قیمت : 4,030 ریال
نسبت به دیروز : 124 ریال
درصد تغییر: 3.17 %
قیمت آغازین: 3,910 ریال
آخرین معامله: 4,062 ریال
بالاترین قیمت: 4,062 ریال
روز گذشته: 3,906 ریال
EPS: 990
P/E: 4.1
حجم معاملات: 2,819,170
ارزش معاملات: 11361 م.ر
تعداد: 209
تاثیر در شاخص: 4.8 %
ارزش بازار: 7,052,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان‌ تهران‌ (ستران)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,334 ریال 50 2.19%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,294 ریال 17 0.11%
ساروم سيمان‌اروميه‌
6,240 ریال 240 4%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,256 ریال 56- -1.05%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,737 ریال 250 0.7%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
1,747 ریال 62 3.68%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,040 ریال 22 0.31%
سخزر سيمان‌ خزر
5,309 ریال 33 0.63%
سدشت صنايع سيمان دشتستان
3,043 ریال 116- -3.67%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
14,260 ریال 209 1.49%
سرود سيمان‌شاهرود
4,932 ریال 171 3.59%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,105 ریال 79 3.9%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,047 ریال 114 3.89%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
12,480 ریال 3- -0.02%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,270 ریال 59 1.4%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,258 ریال 166 3.26%
سفار سيمان‌فارس‌
7,312 ریال 1 0.01%
سفارس سيمان فارس و خوزستان
2,555 ریال 74 2.98%
سقاين سيمان‌ قائن‌
31,485 ریال 22 0.07%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,895 ریال 262 3.95%
سكرد سيمان كردستان
4,030 ریال 144 3.71%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
9,030 ریال 250 2.85%
سمازن سيمان‌مازندران‌
19,988 ریال -- --
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
19,900 ریال 154- -0.77%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
13,646 ریال 43 0.32%
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
5,124 ریال 190 3.85%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
7,881 ریال 66- -0.83%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%