سهام شرکت سيمان‌ تهران‌ (ستران)

آخرین قیمت سهام سيمان‌ تهران‌ (ستران) : 5,533 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 5,533 ریال
نسبت به دیروز : 73 ریال
درصد تغییر: 0.73 %
قیمت آغازین: 5,460 ریال
آخرین معامله: 5,500 ریال
بالاترین قیمت: 5,590 ریال
روز گذشته: 5,460 ریال
EPS: 1043
P/E: 5.3
حجم معاملات: 2,439,948
ارزش معاملات: 13500 م.ر
تعداد: 382
تاثیر در شاخص: 2.62 %
ارزش بازار: 9,682,750 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان‌ تهران‌ (ستران)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
3,319 ریال 76 2.37%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
14,509 ریال 17- -1.37%
ساروم سيمان‌اروميه‌
8,392 ریال 10- -1.21%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
6,453 ریال -- --
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
47,616 ریال 104- -0.46%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
2,421 ریال 91 3.99%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
9,459 ریال 391- 1.52%
سخزر سيمان‌ خزر
6,645 ریال -- --
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,228 ریال 7- 1.18%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
19,489 ریال 285- -4%
سرود سيمان‌شاهرود
6,847 ریال 12 0.95%
سشرق سيمان‌ شرق‌
3,678 ریال 126 3.32%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,140 ریال 18- 1.61%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
15,437 ریال 101- -4%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,989 ریال 1- -3.99%
سغرب سيمان‌غرب‌
8,082 ریال 59 2.18%
سفار سيمان‌فارس‌
3,709 ریال 1 0.03%
سفارس سيمان فارس و خوزستان
3,957 ریال 127 1.88%
سقاين سيمان‌ قائن‌
53,787 ریال 12- -4%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,897 ریال 76 -0.57%
سكرد سيمان كردستان
6,665 ریال 10 -0.53%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
9,683 ریال 82- -3.99%
سمازن سيمان‌مازندران‌
22,131 ریال 83- -0.96%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
21,918 ریال -- --
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
6,732 ریال 15 1.07%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,663 ریال 273- -4%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%