سهام شرکت سيمان‌ تهران‌ (ستران)

آخرین قیمت سهام سيمان‌ تهران‌ (ستران) : 4,302 ریال

آمار معاملات امروز، شنبه 4 مرداد 1393
آخرین قیمت : 4,302 ریال
نسبت به دیروز : 1 ریال
درصد تغییر: 0.02 %
قیمت آغازین: 4,150 ریال
آخرین معامله: 4,190 ریال
بالاترین قیمت: 4,470 ریال
روز گذشته: 4,301 ریال
EPS: 990
P/E: 4.3
حجم معاملات: 531,605
ارزش معاملات: 2287 م.ر
تعداد: 151
تاثیر در شاخص: 0.04 %
ارزش بازار: 7,528,500 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان‌ تهران‌ (ستران)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,987 ریال 6 0.2%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,188 ریال 2 0.01%
ساروم سيمان‌اروميه‌
6,615 ریال 206 3.21%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,408 ریال 3- -0.06%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,177 ریال 134 0.38%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
2,127 ریال 26- -1.21%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,921 ریال 31- -0.39%
سخزر سيمان‌ خزر
5,500 ریال 2- -0.04%
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,094 ریال 11- -0.27%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
16,466 ریال 8- -0.05%
سرود سيمان‌شاهرود
5,246 ریال 21- -0.4%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,457 ریال 65- -2.58%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,043 ریال 6 0.2%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
13,719 ریال 6- -0.04%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,287 ریال 164 3.98%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,880 ریال 92 1.59%
سفار سيمان‌فارس‌
6,322 ریال 3,163 100.13%
سفارس سيمان فارس و خوزستان
3,149 ریال 23- -0.73%
سقاين سيمان‌ قائن‌
29,066 ریال 426 1.49%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,766 ریال 186- -2.68%
سكرد سيمان كردستان
6,512 ریال 2- -0.03%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
10,085 ریال 22- -0.22%
سمازن سيمان‌مازندران‌
20,294 ریال 1- 0%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
20,386 ریال 20- -0.1%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
6,185 ریال 13 0.21%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,063 ریال 40- -0.49%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%