سهام شرکت سيمان‌ تهران‌ (ستران)

آخرین قیمت سهام سيمان‌ تهران‌ (ستران) : 4,269 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 4,269 ریال
نسبت به دیروز : 7 ریال
درصد تغییر: 0.16 %
قیمت آغازین: 4,205 ریال
آخرین معامله: 4,287 ریال
بالاترین قیمت: 4,349 ریال
روز گذشته: 4,262 ریال
EPS: 990
P/E: 4.3
حجم معاملات: 218,216
ارزش معاملات: 935 م.ر
تعداد: 111
تاثیر در شاخص: 0.27 %
ارزش بازار: 7,470,750 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان‌ تهران‌ (ستران)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
2,610 ریال 97 3.86%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
15,204 ریال 1 0.01%
ساروم سيمان‌اروميه‌
6,386 ریال 1- -0.02%
سبجنو سيمان‌ بجنورد
5,404 ریال 2- -0.04%
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
35,442 ریال 81 0.23%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
2,114 ریال 39 1.88%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
7,994 ریال 3 0.04%
سخزر سيمان‌ خزر
5,494 ریال -- --
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,052 ریال 1- -0.02%
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
16,466 ریال 8- -0.05%
سرود سيمان‌شاهرود
5,224 ریال 12 0.23%
سشرق سيمان‌ شرق‌
2,414 ریال 40 1.68%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,158 ریال 115 3.78%
سصفها سيمان‌اصفهان‌
13,719 ریال 6- -0.04%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,285 ریال 2- -0.05%
سغرب سيمان‌غرب‌
5,816 ریال 19 0.33%
سفار سيمان‌فارس‌
6,322 ریال 3,163 100.13%
سفارس سيمان فارس و خوزستان
3,083 ریال 10 0.33%
سقاين سيمان‌ قائن‌
30,222 ریال 37 0.12%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,256 ریال 8- -0.13%
سكرد سيمان كردستان
5,368 ریال 1,095- -16.94%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
9,906 ریال 2 0.02%
سمازن سيمان‌مازندران‌
20,294 ریال 1- 0%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
20,386 ریال 20- -0.1%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
6,156 ریال 12 0.2%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
8,059 ریال 4- -0.05%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,526 ریال 76 4%