سهام شرکت سيمان‌ تهران‌ (ستران)

آخرین قیمت سهام سيمان‌ تهران‌ (ستران) : 5,263 ریال

آمار معاملات امروز، یکشنبه 31 فروردین 1393
آخرین قیمت : 5,263 ریال
نسبت به دیروز : 200 ریال
درصد تغییر: 3.95 %
قیمت آغازین: 5,247 ریال
آخرین معامله: 5,265 ریال
بالاترین قیمت: 5,265 ریال
روز گذشته: 5,063 ریال
EPS: 1043
P/E: 5
حجم معاملات: 815,836
ارزش معاملات: 4293 م.ر
تعداد: 71
تاثیر در شاخص: 7.18 %
ارزش بازار: 9,210,250 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم سيمان‌ تهران‌ (ستران)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
ساراب سيمان‌ داراب‌
3,285 ریال 2 0.06%
ساربيل سيمان آرتا اردبيل
14,528 ریال 50- -0.34%
ساروم سيمان‌اروميه‌
8,414 ریال -- --
سبجنو سيمان‌ بجنورد
6,453 ریال -- --
سبهان سيمان‌ بهبهان‌
47,804 ریال 66- -0.14%
سپاها سيمان‌سپاهان‌
2,310 ریال 5- -0.22%
سپاها4 (سيمان‌سپاهان‌ (عمده
2,550 ریال 100 4.08%
ستران4 (سيمان‌ تهران‌ (عمده
--- --- ---
سخاش سيمان‌خاش‌
9,739 ریال 28 0.29%
سخزر سيمان‌ خزر
6,645 ریال -- --
سدشت صنايع سيمان دشتستان
4,259 ریال -- --
سدشتح ح .صنايع سيمان دشتستان
--- --- ---
سدور سيمان‌ دورود
20,006 ریال 498- -2.43%
سرود سيمان‌شاهرود
6,835 ریال 32 0.47%
سشرق سيمان‌ شرق‌
3,477 ریال 109 3.24%
سشمال سيمان‌ شمال‌
3,158 ریال -- --
سصفها سيمان‌اصفهان‌
15,553 ریال 315- -1.99%
سصوفي سيمان‌ صوفيان‌
4,999 ریال -- --
سغرب سيمان‌غرب‌
8,071 ریال 143- -1.74%
سفار سيمان‌فارس‌
3,709 ریال 1 0.03%
سفارس سيمان فارس و خوزستان
3,802 ریال 107 2.9%
سقاين سيمان‌ قائن‌
53,803 ریال 105- -0.19%
سكارون سيمان‌ كارون‌
6,939 ریال 15- -0.22%
سكرد سيمان كردستان
6,657 ریال 2- -0.03%
سكرما سيمان‌ كرمان‌
9,773 ریال 2 0.02%
سمازن سيمان‌مازندران‌
22,203 ریال 52- -0.23%
سنير سيمان‌ سفيدني‌ريز
22,139 ریال 1- 0%
سهرمز سيمان‌هرمزگان‌
12,426 ریال -- --
سهگمت سيمان‌هگمتان‌
6,728 ریال 241 3.72%
سيلام سيمان‌ ايلام‌
10,536 ریال 26- -0.25%
كايگچ ايران‌ گچ‌
13,450 ریال 76 0.57%