سهام شرکت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

آخرین قیمت سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) : 3,152 ریال

آمار معاملات امروز، سه شنبه 11 شهریور 1393
آخرین قیمت : 3,152 ریال
نسبت به دیروز : 10 ریال
درصد تغییر: -0.38 %
قیمت آغازین: 3,121 ریال
آخرین معامله: 3,130 ریال
بالاترین قیمت: 3,193 ریال
روز گذشته: 3,142 ریال
EPS: 1295
P/E: 2.4
حجم معاملات: 517,581
ارزش معاملات: 1640 م.ر
تعداد: 132
تاثیر در شاخص: 0.8 %
ارزش بازار: 11,437,978 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
3,583 ریال 72 0.83%
غاذرح ح . كشت‌وصنعت‌پياذر
--- --- ---
غالبر لبنيات‌كالبر
2,054 ریال 70 2.82%
غبشهر صنعتي‌ بهشهر
6,076 ریال 231 3.85%
غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
6,830 ریال 207- -1.95%
غپاك لبنيات‌ پاك‌
4,433 ریال 20 3.1%
غپينو پارس‌ مينو
5,334 ریال 74 1.33%
غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
17,398 ریال 121- -0.28%
غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
6,100 ریال 5- -4%
غدشت دشت‌ مرغاب‌
9,567 ریال 191 2.04%
غسالم سالمين‌
2,536 ریال -- --
غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
1,449 ریال 6 0.49%
غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
6,337 ریال 14 2.69%
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
6,255 ریال 7- -3.64%
غشهد شهد ايران‌
2,131 ریال -- --
غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
8,432 ریال 36- -0.43%
غگرجي4 (بيسكويت‌ گرجي‌ (عمده
8,500 ریال 2,421 39.83%
غگرجيح ح . بيسكويت‌ گرجي‌
--- --- ---
غگل گلوكوزان‌
36,340 ریال 64 4%
غمارگ مارگارين‌
4,346 ریال 90- -2.03%
غمهرا توليدي‌مهرام‌
7,198 ریال 23 4%
غنوش نوش‌مازندران‌
3,772 ریال 8 0.21%
وبشهرح ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
--- --- ---