سهام شرکت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

آخرین قیمت سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) : 3,322 ریال

آمار معاملات امروز، جمعه 10 مرداد 1393
آخرین قیمت : 3,322 ریال
نسبت به دیروز : 26- ریال
درصد تغییر: -0.78 %
قیمت آغازین: 3,300 ریال
آخرین معامله: 3,320 ریال
بالاترین قیمت: 3,394 ریال
روز گذشته: 3,348 ریال
EPS: 1295
P/E: 2.6
حجم معاملات: 2,695,113
ارزش معاملات: 8951 م.ر
تعداد: 567
تاثیر در شاخص: -2.07 %
ارزش بازار: 12,054,874 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
3,581 ریال 132 3.83%
غاذرح ح . كشت‌وصنعت‌پياذر
--- --- ---
غالبر لبنيات‌كالبر
2,048 ریال 77 3.91%
غبشهر صنعتي‌ بهشهر
5,946 ریال 110 1.88%
غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
7,458 ریال 127- -1.67%
غپاك لبنيات‌ پاك‌
4,809 ریال 65- -1.33%
غپينو پارس‌ مينو
5,067 ریال 31 0.62%
غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
15,002 ریال 2 0.01%
غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
5,006 ریال 192 3.99%
غدشت دشت‌ مرغاب‌
6,943 ریال 13 0.19%
غسالم سالمين‌
3,126 ریال -- --
غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
1,135 ریال 33- -2.83%
غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
6,137 ریال 29 0.47%
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
6,023 ریال 231 3.99%
غشهد شهد ايران‌
2,268 ریال 35 1.57%
غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
8,208 ریال 25 0.31%
غگرجي4 (بيسكويت‌ گرجي‌ (عمده
8,500 ریال 2,421 39.83%
غگرجيح ح . بيسكويت‌ گرجي‌
--- --- ---
غگل گلوكوزان‌
36,012 ریال 291 0.81%
غمارگ مارگارين‌
4,346 ریال 90- -2.03%
غمهرا توليدي‌مهرام‌
6,694 ریال 8 0.12%
غنوش نوش‌مازندران‌
3,778 ریال 6- -0.16%
وبشهرح ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
--- --- ---