سهام شرکت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

آخرین قیمت سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) : 3,387 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 2 مرداد 1393
آخرین قیمت : 3,387 ریال
نسبت به دیروز : 109 ریال
درصد تغییر: 3.33 %
قیمت آغازین: 3,303 ریال
آخرین معامله: 3,374 ریال
بالاترین قیمت: 3,409 ریال
روز گذشته: 3,278 ریال
EPS: 1295
P/E: 2.6
حجم معاملات: 20,884,471
ارزش معاملات: 70739 م.ر
تعداد: 1651
تاثیر در شاخص: 8.64 %
ارزش بازار: 12,290,746 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
3,219 ریال 80- -2.42%
غاذرح ح . كشت‌وصنعت‌پياذر
--- --- ---
غالبر لبنيات‌كالبر
2,050 ریال 60 3.02%
غبشهر صنعتي‌ بهشهر
5,946 ریال 110 1.88%
غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
7,599 ریال 292 4%
غپاك لبنيات‌ پاك‌
4,809 ریال 65- -1.33%
غپينو پارس‌ مينو
5,413 ریال 197 3.78%
غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
14,992 ریال 13 0.09%
غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
4,453 ریال 130 3.01%
غدشت دشت‌ مرغاب‌
6,943 ریال 13 0.19%
غسالم سالمين‌
3,126 ریال -- --
غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
1,203 ریال 30 2.56%
غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
6,137 ریال 29 0.47%
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
5,707 ریال 219 3.99%
غشهد شهد ايران‌
2,238 ریال 89- -3.82%
غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
8,159 ریال 38 0.47%
غگرجي4 (بيسكويت‌ گرجي‌ (عمده
8,500 ریال 2,421 39.83%
غگرجيح ح . بيسكويت‌ گرجي‌
--- --- ---
غگل گلوكوزان‌
36,012 ریال 291 0.81%
غمارگ مارگارين‌
4,346 ریال 90- -2.03%
غمهرا توليدي‌مهرام‌
6,803 ریال 178- -2.55%
غنوش نوش‌مازندران‌
3,778 ریال 6- -0.16%
وبشهرح ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
--- --- ---