سهام شرکت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

آخرین قیمت سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) : 2,997 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 27 شهریور 1393
آخرین قیمت : 2,997 ریال
نسبت به دیروز : 48- ریال
درصد تغییر: -1.58 %
قیمت آغازین: 2,950 ریال
آخرین معامله: 2,951 ریال
بالاترین قیمت: 3,020 ریال
روز گذشته: 3,045 ریال
EPS: 1295
P/E: 2.3
حجم معاملات: 986,614
ارزش معاملات: 2934 م.ر
تعداد: 289
تاثیر در شاخص: -3.84 %
ارزش بازار: 10,875,514 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
3,713 ریال 142 3.98%
غاذرح ح . كشت‌وصنعت‌پياذر
--- --- ---
غالبر لبنيات‌كالبر
1,932 ریال 61- -3.06%
غبشهر صنعتي‌ بهشهر
5,716 ریال 144- -2.46%
غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
7,788 ریال 306- -3.78%
غپاك لبنيات‌ پاك‌
5,138 ریال 182 3.67%
غپينو پارس‌ مينو
5,764 ریال 37 0.65%
غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
16,538 ریال 16 0.1%
غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
5,687 ریال 60 1.07%
غدشت دشت‌ مرغاب‌
9,925 ریال 58 0.59%
غسالم سالمين‌
2,654 ریال 37 1.41%
غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
1,416 ریال 36- -2.48%
غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
6,292 ریال 242 4%
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
6,683 ریال 254 3.95%
غشهد شهد ايران‌
2,065 ریال 5- -0.24%
غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
8,581 ریال 4 0.05%
غگرجي4 (بيسكويت‌ گرجي‌ (عمده
8,500 ریال 2,421 39.83%
غگرجيح ح . بيسكويت‌ گرجي‌
--- --- ---
غگل گلوكوزان‌
36,362 ریال -- --
غمارگ مارگارين‌
4,346 ریال 90- -2.03%
غمهرا توليدي‌مهرام‌
7,536 ریال 209 2.85%
غنوش نوش‌مازندران‌
3,772 ریال 8 0.21%
وبشهرح ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
--- --- ---