سهام شرکت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

آخرین قیمت سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) : 3,095 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 1 آبان 1393
آخرین قیمت : 3,095 ریال
نسبت به دیروز : 81 ریال
درصد تغییر: 2.69 %
قیمت آغازین: 3,002 ریال
آخرین معامله: 3,134 ریال
بالاترین قیمت: 3,134 ریال
روز گذشته: 3,014 ریال
EPS: 1295
P/E: 2.4
حجم معاملات: 10,710,443
ارزش معاملات: 33150 م.ر
تعداد: 869
تاثیر در شاخص: 6.5 %
ارزش بازار: 11,231,136 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
4,220 ریال 93 2.25%
غاذرح ح . كشت‌وصنعت‌پياذر
--- --- ---
غالبر لبنيات‌كالبر
1,919 ریال 57 3.06%
غبشهر صنعتي‌ بهشهر
6,105 ریال 40 0.66%
غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
8,583 ریال 280- -3.16%
غپاك لبنيات‌ پاك‌
6,760 ریال 219 3.35%
غپينو پارس‌ مينو
5,662 ریال 141 2.55%
غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
18,423 ریال 572 4%
غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
10,620 ریال 70- -0.65%
غدشت دشت‌ مرغاب‌
10,708 ریال 5 0.05%
غسالم سالمين‌
3,118 ریال 14 0.45%
غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
1,469 ریال 4- -0.27%
غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
8,773 ریال 294 3.47%
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
7,567 ریال 39 0.52%
غشهد شهد ايران‌
2,122 ریال 3 0.14%
غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
8,878 ریال 4 0.05%
غگرجي4 (بيسكويت‌ گرجي‌ (عمده
8,500 ریال 2,421 39.83%
غگرجيح ح . بيسكويت‌ گرجي‌
--- --- ---
غگل گلوكوزان‌
38,557 ریال 222 0.58%
غمارگ مارگارين‌
3,694 ریال 9- -0.24%
غمهرا توليدي‌مهرام‌
10,730 ریال 412 3.99%
غنوش نوش‌مازندران‌
3,850 ریال -- --
وبشهرح ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
--- --- ---