سهام شرکت توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

آخرین قیمت سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) : 4,192 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 28 فروردین 1393
آخرین قیمت : 4,192 ریال
نسبت به دیروز : --
درصد تغییر: -1.48 %
قیمت آغازین: 4,115 ریال
آخرین معامله: 4,130 ریال
بالاترین قیمت: 4,220 ریال
روز گذشته: 4,192 ریال
EPS: 434
P/E: 9.7
حجم معاملات: 231,379
ارزش معاملات: 969 م.ر
تعداد: 38
تاثیر در شاخص: -0.07 %
ارزش بازار: 15,211,930 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر
3,891 ریال 149 3.98%
غاذرح ح . كشت‌وصنعت‌پياذر
--- --- ---
غالبر لبنيات‌كالبر
3,123 ریال 40- -1.26%
غبشهر صنعتي‌ بهشهر
10,883 ریال 47- -0.73%
غبهنوش بهنوش‌ ايران‌
12,797 ریال 1- -0.01%
غپاك لبنيات‌ پاك‌
5,378 ریال 35- -0.65%
غپينو پارس‌ مينو
6,313 ریال 229 3.76%
غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
17,030 ریال 596 3.63%
غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌
13,553 ریال 71- -0.52%
غدشت دشت‌ مرغاب‌
6,300 ریال 7 0.11%
غسالم سالمين‌
3,301 ریال 1- -0.03%
غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌
1,507 ریال 49 3.36%
غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌
6,912 ریال 239 3.58%
غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌
5,902 ریال 155- -2.56%
غشهد شهد ايران‌
2,942 ریال 122- -3.98%
غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌
7,775 ریال 1 0.01%
غگرجي4 (بيسكويت‌ گرجي‌ (عمده
8,500 ریال 2,421 39.83%
غگرجيح ح . بيسكويت‌ گرجي‌
--- --- ---
غگل گلوكوزان‌
33,868 ریال 9 0.03%
غمارگ مارگارين‌
7,570 ریال 189- -2.44%
غمهرا توليدي‌مهرام‌
7,193 ریال 4 0.06%
غنوش نوش‌مازندران‌
4,062 ریال 14- -0.34%
وبشهرح ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ
--- --- ---