سهام شرکت توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)

آخرین قیمت سهام توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) : 1,831 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,831 ریال
نسبت به دیروز : --
درصد تغییر: 1.04 %
قیمت آغازین: 1,850 ریال
آخرین معامله: 1,850 ریال
بالاترین قیمت: 1,859 ریال
روز گذشته: 1,831 ریال
EPS: 217
P/E: 8.4
حجم معاملات: 3,350
ارزش معاملات: 6 م.ر
تعداد: 7
تاثیر در شاخص: --
ارزش بازار: 2,380,300 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
پرديس سرمايه گذاري پرديس
1,159 ریال -- --
پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
304 ریال 10 2.04%
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
3,658 ریال 37 2.93%
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
2,119 ریال 9- -1.32%
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
1,560 ریال -- --
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
1,509 ریال 40- -2.71%
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
3,107 ریال 6 0.94%
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
1,142 ریال 28 1.62%
وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
--- --- ---
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
2,364 ریال -- --
وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
959 ریال 70 7.87%
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
2,220 ریال 27- -1.2%
وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
1,047 ریال -- --
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
2,164 ریال 1- -0.65%
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
669 ریال 18 3.99%
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
1,497 ریال 1- -0.33%
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
1,749 ریال 2 3.95%