سهام شرکت توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)

آخرین قیمت سهام توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) : 1,630 ریال

آخرین آمار معاملات
آخرین قیمت : 1,630 ریال
نسبت به دیروز : 33 ریال
درصد تغییر: 2.07 %
قیمت آغازین: 1,563 ریال
آخرین معامله: 1,660 ریال
بالاترین قیمت: 1,660 ریال
روز گذشته: 1,597 ریال
EPS: 217
P/E: 7.5
حجم معاملات: 357,393
ارزش معاملات: 591 م.ر
تعداد: 70
تاثیر در شاخص: 0.93 %
ارزش بازار: 2,119,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
پرديس سرمايه گذاري پرديس
1,080 ریال 4- -0.37%
پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
1,346 ریال 96 8%
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
3,717 ریال 35 0.95%
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
2,224 ریال 31 1.41%
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
1,577 ریال -- --
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
1,148 ریال 35 3.14%
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
2,833 ریال 81 2.94%
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
1,226 ریال 50- -3.92%
وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
--- --- ---
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
2,189 ریال 11- -0.5%
وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
959 ریال 70 7.87%
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
2,001 ریال 14 0.7%
وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
--- --- ---
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
2,156 ریال 2- -0.09%
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
602 ریال 20 3.44%
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
1,995 ریال 15 0.76%
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
1,988 ریال 1 0.05%