سهام شرکت توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)

آخرین قیمت سهام توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) : 1,737 ریال

آمار معاملات امروز، دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
آخرین قیمت : 1,737 ریال
نسبت به دیروز : 2 ریال
درصد تغییر: 0.86 %
قیمت آغازین: 1,701 ریال
آخرین معامله: 1,750 ریال
بالاترین قیمت: 1,760 ریال
روز گذشته: 1,735 ریال
EPS: 217
P/E: 8
حجم معاملات: 260,492
ارزش معاملات: 453 م.ر
تعداد: 32
تاثیر در شاخص: 0.05 %
ارزش بازار: 2,258,100 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
پرديس سرمايه گذاري پرديس
1,428 ریال 17 2.34%
پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
1,346 ریال 96 8%
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
4,256 ریال 24- -4%
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
2,642 ریال -- --
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
1,723 ریال -- --
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
1,662 ریال 45 2.78%
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
2,510 ریال 7 1.44%
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
1,410 ریال 52 3.83%
وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
--- --- ---
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
2,220 ریال 82 3.98%
وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
959 ریال 70 7.87%
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
2,296 ریال 13 3.99%
وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
--- --- ---
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
2,227 ریال 82- -3.85%
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
807 ریال 65 8.22%
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
2,073 ریال 3 0.97%
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
2,307 ریال 39- -1.96%