سهام شرکت توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)

آخرین قیمت سهام توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) : 1,847 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 27 شهریور 1393
آخرین قیمت : 1,847 ریال
نسبت به دیروز : 13- ریال
درصد تغییر: -0.7 %
قیمت آغازین: 1,806 ریال
آخرین معامله: 1,806 ریال
بالاترین قیمت: 1,880 ریال
روز گذشته: 1,860 ریال
EPS: 217
P/E: 8.5
حجم معاملات: 194,961
ارزش معاملات: 353 م.ر
تعداد: 29
تاثیر در شاخص: -0.37 %
ارزش بازار: 2,401,100 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
پرديس سرمايه گذاري پرديس
1,120 ریال 27- -2.35%
پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
268 ریال 15- -5.3%
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
3,622 ریال 104 2.96%
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
2,095 ریال 16- -0.76%
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
1,560 ریال -- --
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
1,560 ریال 18- -1.14%
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
3,081 ریال 10- -0.32%
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
1,041 ریال 24- -2.25%
وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
--- --- ---
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
2,372 ریال 2- -0.08%
وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
959 ریال 70 7.87%
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
2,041 ریال 85- -4%
وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
909 ریال 41- -4.32%
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
2,126 ریال 1- -0.05%
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
619 ریال 8- -1.28%
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
1,353 ریال 18- -1.31%
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
1,774 ریال 1- -0.06%