سهام شرکت توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)

آخرین قیمت سهام توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) : 1,810 ریال

آمار معاملات امروز، پنجشنبه 1 آبان 1393
آخرین قیمت : 1,810 ریال
نسبت به دیروز : 5- ریال
درصد تغییر: -0.28 %
قیمت آغازین: 1,782 ریال
آخرین معامله: 1,828 ریال
بالاترین قیمت: 1,835 ریال
روز گذشته: 1,815 ریال
EPS: 217
P/E: 8.3
حجم معاملات: 411,552
ارزش معاملات: 743 م.ر
تعداد: 56
تاثیر در شاخص: -0.14 %
ارزش بازار: 2,353,000 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
پرديس سرمايه گذاري پرديس
1,122 ریال 16 1.45%
پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
182 ریال 1- -0.55%
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
3,890 ریال 64 1.67%
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
2,061 ریال 57 2.84%
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
1,542 ریال 1 0.06%
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
1,449 ریال 48 3.43%
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
3,245 ریال 9 0.28%
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
1,122 ریال 23 2.09%
وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
--- --- ---
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
2,442 ریال 18 0.74%
وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
959 ریال 70 7.87%
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
2,276 ریال 65 2.94%
وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
909 ریال 41- -4.32%
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
2,273 ریال 19 0.84%
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
675 ریال 16 2.43%
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
1,417 ریال 26 1.87%
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
1,747 ریال 1- -0.06%