سهام شرکت توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)

آخرین قیمت سهام توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا) : 1,688 ریال

آمار معاملات امروز، دوشنبه 6 مرداد 1393
آخرین قیمت : 1,688 ریال
نسبت به دیروز : 7- ریال
درصد تغییر: -0.41 %
قیمت آغازین: 1,640 ریال
آخرین معامله: 1,699 ریال
بالاترین قیمت: 1,740 ریال
روز گذشته: 1,695 ریال
EPS: 217
P/E: 7.8
حجم معاملات: 323,186
ارزش معاملات: 543 م.ر
تعداد: 51
تاثیر در شاخص: -0.2 %
ارزش بازار: 2,194,400 م.ر
نمودار نوسانات قیمت هر سهم توسعه‌صنعتي‌ايران (وتوصا)
شرکت های همگروه
نماد نام شرکت قیمت هر سهم نسبت به دیروز درصد تغییر
پرديس سرمايه گذاري پرديس
1,142 ریال 13- -1.13%
پرديسح ح . سرمايه گذاري پرديس
1,346 ریال 96 8%
واتي سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند
3,682 ریال 83- -2.2%
وبوعلي سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌
2,289 ریال 2 0.09%
وبهمن سرمايه‌گذاري‌بهمن‌
1,575 ریال 2- -0.13%
وبيمه سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌
1,193 ریال 6 0.51%
وتوسم سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌
3,211 ریال 123 3.98%
وساپا سرمايه‌گذاري‌ سايپا
1,247 ریال 9 0.73%
وساپاح ح . سرمايه‌گذاري‌ سايپا
--- --- ---
وسپه سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
2,206 ریال 16 0.73%
وسپهح ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌
959 ریال 70 7.87%
وصنا گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
2,007 ریال 3 0.15%
وصناح ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
--- --- ---
وصنعت سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌
2,209 ریال 22 1.01%
وملت سرمايه‌گذاري‌ملت‌
651 ریال 25 3.99%
ونيرو سرمايه‌گذاري‌نيرو
2,023 ریال 21 1.05%
ونيكي سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌
2,019 ریال 17 0.85%